20201128 2020. 11. 28.

A Szent Szellem héberül fordítható: a szentség Szellemének vagy szent dolgok Szellemének is. A szentség egyrészt azt jelenti, hogy valakit vagy valamit elkülönítettek, odaszántak Istennek. Másrészt ebben a transzcendens folyamatban az Úr, erkölcsi tartalmat hozhat létre. A zsidó levélben olvashatjuk Krisztusról: „Egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket…”. Ez az igazság teljességet jelöl, azaz bűnbocsánatot, gyógyulást és gondviselést is jelent. Ebből indulunk ki. De a mondat második felére is hangsúlyt tegyünk. Azok részére válhat ez teljességgé bármikor, akik a megszentelődés folyamatában járnak, illetve erre törekednek. Abban a folyamatban, amely a megtéréssel kezdődik, a megszentelődéssel egyre inkább kiábrázolódhat bennünk az isteni természet.

 

 

 

202011212020. 11. 21

A hithűség benned van, azonban ez Isten tulajdonságának és természetének teljes kifejeződése rajtad keresztül. A hűség Isten potenciája. Rejtett képességet jelent, ezek mindazokban jelen vannak, akik elkötelezték magukat hitük örökkévalóságának. Tehát benned van, és a hűséged elvezet olyan helyekre, ahol ez fejlődni is tud, Érted! Nem ahhoz vezet, amit te meg tudsz szimplán csinálni, ahhoz vezet, amit Ő tud megcsinálni általad! Amit szükséges lenne megtennünk, ne engedjük beleszólni az a testi intellektusunkat a hűségünk cselekedeteibe. Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus visszajön, keresi, vajon kiben maradt meg a hithűség. Miért? Mert ez benne van minden hűséges hívőben Isten jelenléte, és ki fog terjedni általuk. Ők Isten fiai. Ha elkezdesz hithűségben cselekedni, akkor az embereknek problémájuk lesz veled, mert hiányzik a hűség a földön…

 

 

 

  

 20201114

 2020. 11. 14.

Amit most látsz, nem olyasvalamiből állt elő, amit láthatsz, hanem valami olyanból, amit nem
láthatsz. Nem kellet még alakítani rajta. Mindezt hitünk által értjük meg. Az egyház a hithűség kijelentéssel fog növekedni. Demonstrálás fog jönni és az egyház ebben fog tudni mozogni és semmi ezen a földön nem lesz képes megállítani. Még az aposztázia sem. Tehát olyan gyülekezetre van szükségünk, ahol hűség van jelen, mert ha nincs
kijelentésed a hithűségről, nem lesz erőd Krisztus visszajövetelére. Mert a hűség kijelentésen keresztül jön. Csak a kitartó hűség képes kinyitni azt a kaput, ami visszatartja az imakéréseket. Csak a megbízható hűség képes átvágni az ördög viszálykodásain. Ezért demonstrálni fogod Isten hűségének
erejét, hogy képesek legyünk látni egy másik birodalom valóságát…

 

 

 

  

 202011072

2020. 11. 07.

Hogyan tudunk örömmel élni egy borzalmas világban? A kérdésre szükséges megtalálnunk a válaszainkat. A babilóni fogságból visszatért zsidóknak a vezetők felolvasták Törvénynek igéit. Isten Igéjének ismerete azért szomorította el Izrael fiait, mert a múlt tévelygéseit ismerték fel. Nehémiásék végül azt tanácsolták a népnek: „Menjetek, egyetek kövéret és igyatok édest, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek.” (Neh.8:10). Az Istennel való találkozás azért hoz a hívőben örömöt, mert jó és a vele való kapcsolatban az ember megtapasztalhatja élő jelenlétét, személyes tulajdonságait. Jézus keresztre feszítése az emberek számára örömhír, evangélium. Az újjászületés olyan változás, amely az ember lényegét érinti. Olyan új szellem jön létre a hívőben, amelyben Isten örök élete van. Az ember örömének legfőbb oka az élet.

 

 

 

 20201107

2020.11.07

Korunk válságában egyik legfontosabb dolog a hívő ember számára, hogy megértse és megvalósítsa, hogyan legyen hű Istenéhez és az újjászületett új imázsához. Isten jelzést ad nekünk a Szentírásban kegyelmének és hűségének elsődlegességéről. A Biblia megmondja nekünk, hogyan harcoljuk meg a kitartó megbízhatóság harcát. Isten az embert a maga hasonlatosságára teremtette, hogy úgy működjön, mint Ő. Hűség által. Isten gyermekeinek valódi kihívása napjainkban az, akar-e hű maradni megértett igazságaihoz, normáihoz, elveihez. Meg kell tanulnunk hűen élni önmagunkhoz is. A hit és hűség a Szentírásban egy fogalom két oldalról. A hűség tekinthető úgy, mint isteni képesség a természetes vagy fizikai körülmények fölé emelkedéshez. Ha hitben élsz, elkezded úgy látni a dolgokat, ahogyan Isten látja. A hit-hűség bennünk nem támaszkodik a jelen szorító helyzeteire, hanem felülemelkedik és uralkodik rajta.

 

 

  

1. oldal / 105