20191207 2019.12.07

Ha nincs Istentől kialakított realista Istenkép a Szent Szellemről, nem valószínű, hogy ’hitbéli’ számításaink abban a formában teljesülnek majd, ahogyan azt elgondoljuk. Helyes Istenismeret alapja a helyes Istentiszteletnek. Lelkükből jövő idealizált Istenképből ugyanis könnyű eltérni hétköznapjaink sodrásában. Káin óta Isten javaiért történik a félreértett Istenkeresés. Ábel & Káin típusú kereszténység meghatározója az üdvtörténelemnek. Ábel istenismerete a kegyelem és megigazultság helyes igazságait fogadta magában. Istenhez való közeledése és Őrá irányuló tisztelete ezeknek a bibliai tényeknek a pontos figyelembe vételén és követésén alapult. Minden emberi természetből (lélek) származó gondolat Isten szent háromságáról vagy a Szentírás tartalmáról hamis. Tulajdonképpen az ember saját erőfeszítése által kialakított gondolatok, eszmények a Szent Szellem identitásáról, vezetéséről képezik a vallásos életben lévő megtévesztés alapját. Ekkor nyitja meg az az Istenkereső ember szívét „idegen hangok” előtt.

 

 

20191130 2019.11.30.

A spirituális leépülés akkor jelenhet meg életünkben, ha nem vesszük tudomásul vagy megkeményítjük szívünket az Úr vezetése kapcsán. Saját szellemünk működésének fontos szerepe van az Úr hangának realizálásában. De ennek rendeltetését nem szabad eltúlozni. A megtérés után még megromlott fantáziával rendelkezünk és nem megszentelt módon gondolkodunk. A hallás jelentősége és szívünk készsége az engedelmességre döntő ebben. János apostol a hallás megőrzésében és a kenet helyes működésében látja a hívő ember boldogulását még az Antikrisztus szellemével szemben is. Tudatosítanunk kell önmagunkban, hogy az újjászületés szellemünket látó és halló szereppé teremtette. Bensőnkön keresztül az Úr jelenléte és képessége belép életünkbe, hogy utat mutasson. Később természetünk állandó alkotórészévé váljon. Az imádkozást ennek a célnak kell alárendelni, ehhez pedig szükséges időt biztosítani a Szent Szellemnek. Sajnos imádkozni lehet úgy is, hogy az ember még gyengébbé teszi szívét, mert alárendeli a lelke félelmeinek, fájdalmainak. Ha ezek uralkodnak belső emberünk fölött, akkor egy elválasztó paravánon keresztül akarunk közösséget tartani a Szent Szellemmel.

 

 

20191123 2019.11.23

Mai kereszténység egyik fő problémája az, nem különíti el magát a profán világtól Isten Szellemének vezetésére. Képtelenség úgy hatékony hitéletet élni, hogy az ember szellemi identitása önmaga előtt nem fontos. Ekkor létezés válságot élhetünk át. Az imaélet sikerét befolyásolja, ha szellemünk szüksége annyira fontos, mint a fizikai szükségeink. Ekkor szellemi tevékenységeinknek belső értéke és ösztönző ereje lesz. A belső ember megerősítése figyelmes, fegyelmezett és következetes együttélést igényel az Úrral. De valójában egy érési folyamatról van szó, ami előbb-utóbb sikereket fog eredményezni vezetésünkben. Ráeszmélünk, hogy nem az vagyunk, aminek kívülről látszunk, hanem az vagyunk, ami bennünk van. A Szent Szellem folyamatosan tanítja és vezeti a szellemünket, hogy egyre több igazságra ráeszméljünk és részesedjünk belőle. Isten elvárja tőlünk, hogy a Szent Szellem vezetésében működjünk, ne maradjunk megkötözve a természetesben. Te nem kapcsolódhatsz Istennel kapcsolatos javakhoz a Szent Szellem bizonysága nélkül! A jó pásztor hangját követjük, mert halljuk. Isten soha nem válaszol meg olyan kérést, ami már megvan! Jézus azt mondta, a juhai ismerik a hangját. A megismerés, befogadást is jelent. A tény az, hogy hiszed vagy nem, de a vezetés elérhető lett számodra az újjászületéskor. Hogy mennyit veszel birtokba ebből, Te rajtad múlik. Hogyan lehet hallani Isten hangját? A te válaszod a kulcs ehhez.

 

 

2019.11.16.

Isten ma is kutatja, vizsgálja a szívünket. Erre nem neki, hanem nekünk van szükségünk, hogy segítségével megláthassuk magunkat az ő világosságában. Egyedül a Szent Szellem képes vádlás és kárhoztatás nélkül rávezetni minket arra, hogy van e helytelen ragaszkodás az életünkben, vannak e olyan bálványok a szívünkben, amelyek miatt sikertelen az imaéletünk, mert mi nem akarunk elengedni olyan vágyakat, kívánságokat, amelyek miatt kezdetben „csak” megosztottá válik a szívünk, de később már akár teljesen el is távolodhatunk Istentől, míg végül intő példa lesz az életünk mások számára, (negatív értelemben) ahogyan erről az Ezékiel 14-ben is olvashatunk. Saját magunk és a ránk bízottak miatt is jobb, ha leszámolunk mind azzal, amit Isten bálványnak tart az életünkben.

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!

Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsoltár 139,23-24)

 

201911092019.11.09.

A keserűség elválaszt Isten különleges kedveltségétől (kegyelem) és az egészséges emberi kapcsolatoktól. Isten határozott célkitűzése, hogy átalakuljunk a Fiú képére. Ő megtisztít minket, ahogyan az ötvös – aranyműves - tisztítja a nemesfémeket. Ennek érdekében felhasználja a próbákat, nehéz helyzeteinket, hogy az összes salak kikerüljön belőlünk. Sokszor nem értjük Istennek tisztító munkáját, ami miatt megkeseredhetünk. Másrészről földi életünk során krízisekkel, fájdalmakkal találjuk magunkat szemben, amelyeket fel kell dolgoznunk. Ugyanis a keserűség célja hogy elvezessen minket egészen az önbálványozásig, ahol a fájdalom már gyökeret vert. A keserű attitűd mindig igazolja, hogy miért is keserű. Erre szüksége lesz, hogy így ne tudjon a hívő meggyógyulni. A keserű ítélkezés azt jelenti, hogy elutasítottság érzése okán másokat megítélünk. Ítélkezés lehet az is, ha szívünkben kárhoztatás, elutasítás, féltékenység, irigység, jogtalan harag, vagy meg nem bocsátás van jelen.

 

201911022019.11.02.

„De közben ügyeljetek rá, hogy senki híjával ne maradjon az Isten kegyelmének és fel ne nőjön benne valami keserű gyökér, az ne okozzon zaklatást, hogy rajta keresztül meg ne fertőződjenek sokan,” Zsid. 12,15 Az Isten és ember közötti hasonlóság eredeti hordozója szelleme.  Amikor Isten dicsőségét hordozza, fenntartja és közvetíti. A bűnbánat által kegyelemért és irgalomért kiáltunk magunk számára és azokért, akik megkeserítettek bennünket. Ekkor a törvénykezés szorításából a kegyelem oldalára kerülünk. Amikor mások felé keserűséget táplálunk, akkor valójában igazságtételért kiáltunk. Vagyis elítéljük az embereket hibáikért és bukásaikért. Van egy veszélye annak, ha a keserű gyökerekről vagy a keserűségből kitermelt bálványainkról beszélünk. Azzal járhat, hogy inkább a fájdalmainkra és bálványainkra koncentrálunk, mint Isten dicsőségének gyógyító képességére. Ez egy „áldozat” mentalitást teremthet. Nem a felelősség megközelítést állítjuk a középpontba, hanem az ok és okozati összefüggést. Célunk az, hogy napvilágra hozzuk, amint felismerjük, hogy a keserű erődítmények mennyire mélyen gyökereznek bennünk és hogyan lopják el tőlünk Isten kegyelmét.

 

201910262019.10.26

Az újjászületés után szembesülünk azzal, hogy a világból sok-sok ’erődítményt’ hordozunk a tudatalattinkban. Megváltó kegyelme nem rombolja le automatikusan. Isten megváltoztatja a szívünket, Mi pedig megváltoztatjuk viselkedésünket, hiedelmeinket, szokásainkat! Negatív gondolkodásunk életünk során elválaszt minket Isten szeretetétől és attól, hogy másokat szeressünk, ill. másoktól szeretetet kapjunk. A feltételezésen alapuló vétkeket akkor követünk el, amikor azt hisszük, hogy magatartásaink, szokásaink elfogadhatóak Isten számára, holott valójában sérti Őt. Pl. bálványimádás. Isten nem tárja fel ezeket a bűnöket Nekünk, csak akkor, ha magunktól döntünk úgy, vizsgálja meg jellemünket és indítékainkat. Az okoskodás vagy fantáziálás szó a görög nyelvben érvelést, gondolatokat és képzelődést jelent, melyek megelőzik és meghatározzák személyiség jegyeinket és viselkedésünket. Amikor a világba mész, döntőek a kapcsolatok és az abban lévő szokások, hitrendszerek, viselkedési minták, lelki beállítottságok, bálványok. Csak nézd meg Sámsont. Sámsont Isten elválasztotta, hogy bíró legyen. Bölcsesség, erő kenetét adta neki, de érzéki ember lett, mert állandóan megkívánt valakit, akit nem kellett volna megkívánnia. Összeállt Delilával, lelkileg megrokkant, elaludt és a kenet elhagyta úgy, hogy észre sem vette. Úgy, mint a mai egyház.

 

20191019 2019.10.19

Az óriásaink szegregálhatnak bennünket minden Istentiszteleten vagy imádkozás alatt. A testi természeted igazságtalanságba visz, nem képes a sátán megtévesztését lefülelni. Amiben személyesen hiszel, az mozgat a siker felé, nem az, amit teszel. Nem azt mondja Isten, hogy csináld meg azt, amiben nem hiszel. Az ellenség feladata ’Elválasztani-Elszakítani-Körülzárni’ bennünket. Különbség van az identitásod megismerése és a küldetésed megismerése és a képességgel való felruházása között. Sáfárkodás ott kezdődik, amikor elfogadod magad annak, akinek Isten mond. Igaznak. A hit cselekedete ott folytatódik, amikor úgy beszélsz magadról (gr.homologeo), amelyet Isten mondott Rólad. Igaz vagy. A bálványok elleni harcban meg lesz kísértve az igaz pozíciód. A hit ige által működik, de ha leáll az ige tevékenysége, akkor azonosulni fogsz újra, meg újra a környezeti hatásaiddal. Isten szolgálatában nem arra vagyunk elhívva, hogy az  önmegtagadást vagy önfeláldozást válasszuk cél nélkül, inkább arra, hogy betöltsük Isten célját, ami miatt önmegtagadásban élünk. Amikor nincs megbecsülve Krisztus értelme bennünk, akkor elfolyik az erő a személyiségünkből. Amikor értelmünket támadja a szellemvilág, tudja, miért teszi.

 

20191012

Aratás gyülekezete 2019.10.012.

Akár a láthatatlanról, akár láthatóról beszélünk, mindkettő mögött van valóság. Csak más típusú. Azok a dolgok, amik az örökkévaló szellemi birodalomban vannak, nincsenek alávetve változásnak. Az ellenség bölcs és az Istentől kapott rejtett képességeinket támadja. Az egyháznak szellemi javak lettek átadva a teremtés előtt, 1 isteni céllal. Többek között, hogy a bálványokat és Istenpótlékokat eltüntessük, miként Gedeon. Isten azt mondta Gedeonnak, hogy 1 hős, aki képességgel rendelkezik azaz „valamivé lenni” készül belül. Különleges képesség jön benne elő, ami eddig még nem lett kifejlesztve. Ezt a képességet gyakorolni szükséges, hogy megnyilvánuljon. Isten téged is előre betöltött szellemedben képességekkel, aztán belehelyezett ebbe a világba. Ez benned van most. Istennél igényelhetsz képességet, nem csak lelked képességeiből tudsz élni. Az értelemmel való imaélet azért nehéz sokszor, mert figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy a lélek képességeivel önmagában (szándék, érzelem, értelem) soha nem lehet eljutni Istenhez vagy jó szellemi állapotba kerülni. Amíg nem akarsz kitörni lelked szűk korlátoltságából, csak szunnyad benned a lehetőség. A természetes környezeted nem tudja, hogy mi a te képességed. Isten helyezte beléd, és a te képességed tulajdonképpen határtalan. Lásd Gedeont. Itt az ideje túllépned lelked korlátain, hibáidon és a félelmeiden egy kihívással teli bálványimádó kultúrában vagy környezetben.

 

20191006

Aratás gyülekezete 2019.10.05.

Az újjászületés után gondolkodásunkban továbbra is ellentétes a koncepció Isten akaratával és azzal, amit Ő rólunk gondol vagy mondott. A bálványaink miatti önzésünk visz arra bennünket, hogy a rajtunk kívülálló világot másnak akarjuk látni, mint amilyen, s e vágyban megcsaljuk önmagunkat. A bálványimádás lehet külső vagy belső, megnyilvánuló és meg nem nyilvánuló fázissal. Minden olyan bizalmi terület, amely nem Istentől várja segítségét függőségi viszonyba fog torkolni. Legfőbb értékként is jelentkezhet, amely nem jelenti, hogy Istenként tiszteljük, de hódolati kötelezettséget okozva élünk abban. A XXI. Század értékválsága kitermeli a modern problémákkal rendelkező családokat. A családi szerepek felcserélődnek és a deviáns gyerek irányít és zsarnokoskodik. Általában a modern családban kifelé boldog család látszatát tartják fenn, de befelé szégyen, titok, érzelmi káosz és titkolózás zajlik egymás között. A családtagok közötti pszichológiai határok vagy merevek, vagy rendezetlenek érzelmi kötődéseket generálnak (pl. egymásba fonódnak egészségtelenül). Sokszor belekényszerülhetünk a káros szerepfelvételbe. A férj és feleség szerep eltolódik és antibibliai közeget hoz létre. Pl. a nő anyaszerepe férj életében.

 

1. oldal / 36