20210227

Ha az ember megalkotja a saját képességeibe vetett imázsot, akkor elhagyja a szellemi képességeit. Bár újjászületett, de nem éli azt, aki. A vallás új identitást adott neki. Ha a hívő világképébe nincs benne az isteni hatalom általi életrendezés, akkor az az ember földi bölcsességgel akarja megoldani a szellemi problémáit. A hívő számára az egyetlen harc a hit harca. Miért mondja jónak Pál apostol? Minden alkalommal, amikor a hit harcát harcolod, és nem adod fel, akkor győzöl. Az ellenség gyakran próbálkozik, hogy lehúzzon minket a hit szintjéről a testi szintre, mert korszakunk szükségszerűen nem rossz, hanem gonosz. Amely egy adott fokon fejlődési sajátossággá vált. Gonoszság fokozatosan nő és a kiegyensúlyozott szellemi atmoszféra az egyházban megszűnőben van. Nem egyszerűen gonosz vagy sötét lesz, hanem nagyon sötét. Számomra ez azt jelenti, hogy ahol egy kis ördögi jelenlét volt, most nagy lesz. De nem tudsz ellenállni neki, ha nem vagy az igazságban. A hitedet úgy élesíted, hogy használod és elkezdjük harcolni a magunk harcát. A láthatatlan világ közlése kijelentésből érkezik és szellemi érzékszerveinken keresztül. Az igazság szó görög értelme nagy, és ebben a fogalomban még igazlelkűség, jogosság és méltányosság is van. Az igazság annyit jelent, hogy valami megegyezik a valósággal, az igaz létezővel. Az igazságosság és igazság azt fejezi ki, hogy valaki megfelel-e a teremtésben lévő törvényszerűségnek. Az Ige igazsága belső szellemi értelmét az Igazság Szelleme világosítja meg.

 

 

20200220

 2020.02.20

Jézus azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit. Hogy ez megvalósuljon az életünkben, nekünk kell ebben együtt dolgozni Istennel. Ádámnak kezdetben hatalom adatott Istentől, hogy legyőzze az ördögöt. Az Egyháznak Krisztus ezt visszaszerezte a megváltásában. A kígyó azért tudott bejutni a kertbe, és tenni, amit tett, mert Ádám hibázott az uralkodása területén. Nem hitte el. Az emberek kapnak egy magot, azaz lehetőséget Istentől, miként Ádám. A magban Isten ereje található, ami képességet hoz létre a szívben. A mag tartalmazza a belső isteni erő fejlődését is bennünk. De ha senki sem értékeli, akkor az ördögnek gondja lesz rá. A megváltásban semmi sem működik automatikusan. Csak Isten Igéjébe vetett hit által kegyelemből. Az Egyház (gr. oikosz: otthon, lakás vagy család) legfőbb célja nem a harc és az Isten érdekképviselete minden áron, hanem a közösség és szolgálat papokként.

.

 

 

 

202102132020.02.13

Mi gátolhatja meg szellemi megtapasztalásainkat, kegyelem adta lehetőségeinket és hatalmunk eredményességét? Mit jelent Isten előtt megállni szégyen nélkül? Atyánk a megváltás áldásait előre eltervezte és megvalósította Jézus Krisztusban. Pont elegendő mindig és mindenre a kegyelem. Bár a lelki és fizikai gyógyulásunk látható valóságban áll elő, mégis szellemi áldásnak kell tekintenünk, mivel ez szellemi gyógyulás. Jézus már elhordozta érted a kereszten a megigazulásodat is, hogy tudj jogos állapotodban kormányozni. Isten királyi gyermeke lettél. Az Ő sebeiben már ugyan úgy megigazultál, mint meggyógyultál. Ez a természetes emberi gondolkodásmód számára elsőre talán megdöbbentő állítás azt fejezi ki, hogy az ember nem a saját jó cselekedeteinek következtében válik igazzá Isten előtt, hanem kizárólag a Krisztusba vetett hite által kegyelemből. Ennyi Elégséges. Kezdj el hinni az alapján, amit Isten igéje mond Rólad! Kezdj el azonnal hinni abban, hogy te az Ő sebeiben megigazultál és meggyógyultál.

 

 

 

20210206 2021. 02. 06.

"Mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. És ez az a győzelem, amely legyőzte a világot, hitünk". Isten vágya, hogy növekedjünk hitében, győzedelmeskedve életünkben. Arra keressük most a választ, hogy Isten hatalmának igazságában való működés miként valósul meg Krisztusban. Legyen világosság azok számára, akik még idegenkednek vagy félnek attól a rendkívüli hatalomtól (erőtől), amit a megváltás tett elérhetővé az egyház számára. Isten királyi uralma mindig vet. Egy igét (magot) ad neked, ezért benned van egy növekedési lehetőség (talaj). Ebben az üzenetben meg fogod érteni, hogyan kell valóban legyőzni a sátánt Isten igéjének (mag) stratégiájával. Engedd meg, hogy ez a tanítás egy másik szintre tereljen a harcaidban való tapasztalataid során, és ezzel életedet is tovább változtassa. Hozzon kijelentést Jézus Krisztus kereszten szerzett eredményéről, tudván, hogy a hatalom segítségével semmi sem állíthatja meg Isten tervét életedre nézve.

 

 

 

20210130 2021. 01. 30.

Az ellenség az Istentől kapott képességeinket támadja. Az Istentől kapott képességed, elrejtett képességek. Olyan dolgok, amelyek születésed előtt beléd lettek un. építve. A megfelelő környezetre van szükséged, hogy ezek kibontakozzanak vagy kivások, ahol megnyilvánul szellemed képessége. A gonosz hadművelete sikeresen eltérített sok embert Istentől ka­pott elhívásá­tól. Több idős keresztény saj­ná­lat­tal tekint vissza hibáikra és szerették volna tudni, hogy mi történt volna, ha veszik a bá­tor­sá­got és feltétel nélkül igent mondanak Istennek. A vádló rengeteg tapasztalatot szer­zett, mielőtt Jézus felé fordult volna figyelme a pusztában. Sok keresztény ezen a ponton megértette a pusztában lévő harc jelentőségét, de az árat túl ma­gas­nak találta és elfordult Istennek életére vonatkozó eredeti tervétől. Azt tették, amit a vi­lág okos dolognak ítélne meg. Nem hittek abban, hogy a kereszt győzelme olyan nagy, hogy nem­csak az örök élet ingyenes ajándéka vált elérhetővé számunkra, hanem győz­te­sek vagyunk a Sátán minden munkája fölött, minden körülményünkben. Még ha nem is látszik a világban lévő forgolódásunkban egyértelműen. A szellemi harcunk vereségeiből való gyógyulás és vigasztalás be­le­tar­tozik a kereszt művébe. Folytonosan.  Ahogyan Jézusnak ál­landóan résen kellett lennie személyes ellenségének (Sátánnak) támadásaival szem­ben, ugyanúgy nekünk is résen kell lennünk azokkal a csapdákkal szemben, ame­lye­ket elhelyeznek előttünk.

 

 

 1. rész

2. rész

202101232021. 01. 23.

Mikor újjászülettünk akkor szellemi lények lettünk. Isten elvárja tőlünk, hogy a természetfelettiben (hit, remény, szeretet) működjünk, és ne maradjunk megkötözve a természetesben. A hitünk harca nem mozgatja Istent! A hit minket vezet arra, hogy megtegyük mindazt, amiről Isten már gondoskodott kegyelme által. A hit bennünket mozgósít. Ma egy olyan különleges korban élünk, amikor felnövekednek Isten fiai saját szellemi harcaikban. Hiszem, hogy Isten akarata az utolsó napokra az, hogy sok „Isten fia” nőjön fel a viharaikban amennyire csak lehetséges. Kell, hogy Isten gyermekei feladva függetlenségüket merjék elkötelezni magukat a mennyei Atya felé, megtanulva az engedelmességet, hogy részesedni tudjanak mindabból a mérhetetlen hatalomból, amit Isten tud adni számukra. Az ellenség ki akarta venni ezt az igazságot az egyházból. Sátán célja az, hogy ne értsék a hívők Isten hatalmának jelentőségét. A hit válaszokat ad Isten részéről és egyetlen úton jön felénk, az üzenet meghallása által.

 

 

 

202101162021. 01. 16.

Kegyelemből, hit által üdvözülünk. De még ezt a hitet is ajándékba kapjuk Istentől, hiszen a hitet Isten Igéjének hallgatása hozza létre bennünk. Azonban nemcsak Jézus Krisztus, hanem vele együtt az Egyház semmisíti meg a bukás következményeit generációkon átnyúló szellemi konfliktussorozatok által. Hogyan adta ezt át nekünk? Isten a földet az ember számára teremtette. Elvárta Ádámtól és most már tőlünk is, hogy sáfárai legyünk tulajdonának. Gondoskodjunk hűen és bölcsen a földről Isten számára. A mi gondjainkra van bízva. Ez volt Isten terve és Ő soha nem változtatja meg az Ő tervét. Azonban mindezt imában és kitartó hűségben szükséges megvalósítani. Amikor újjáteremtetünk Krisztusban, tökéletes ellátásba kerülünk, minden készen áll. Nincsenek továbbiak. Isten mégis különböző ima típusokkal hozza elérhetővé mindezt az Egyház számára. Több keresztény mozgalom nézete, hogy Jézus már elkészített mindent, nekünk csak el kell ezt fogadni és örvendezni. Ennyi. Mi Jézus munkatársai vagyunk. Krisztus megváltó munkájának eredményeképpen a hatalom, amelyet a Sátán bitorolt, visszaállíttatott Krisztusban, és elérhetővé vált az új nemzetség számára.  

 

 

 

 20200109

2020.01.09

Istennek hatalma egy különleges képesség, ami eddig lehetséges, hogy nem is lett észlelve és kifejlesztve benned. Van ott belül valami, amit az ördög nem akar, hogy felfedezd. Ezt az „erő képességet” gyakorolni kell, hogy megnyilvánuljon. Az Istentől kapott képességedet kihívás kell, hogy érje, hogy működjön. A pusztában. Isten jelenlétének hatalma erősebben képes hatni minden terápiánál, nagyobb a pszichológiánál, és mélyebbre érnek el, mint a pszichiátria. Képes megnyugtatni az embert, és legyőzni azokat a „magaslati korlátokat”, amivel az ellenség jön az ember ellen, hogy lenullázza. Isten megmentő hatalma visszamegy a múltadba, meggyógyítja a tegnapodat, biztosítja a mádat. Győzelemre lettél elkülönítve. Isten arra teremtett, hogy egy hasznos partnere legyél a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Ő mindig kezében tartja az irányítást. Abszolút erő birtokában van. Amitől nagyon izgatottak vagyunk Istennel kapcsolatban, hogy Ő hatalmát képes átadni. Fontos, hogy megértsem mit jelent, hogy Ő előre ismert engem. Ő azt mondja, hogy az leszel, akivé én rendeltelek, már születésed előtt. Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert te el vagy választva. Küldetéssel rendelkezel, egy mozgásban lévő vagy, akit a mennyből küldenek. Az örökkévalóságból küldtek az időbe. Az ellenség meg van félemlítve azok által a személyek által, akiket Isten elválasztott és engedelmeskednek Neki. Te győzelemre lettél elkülönítve, hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Az ellenség sokszor belül felállít akadályokat, hogy távol tartson a célodtól, a rendeltetésedtől, mert fél tőled.

 

 

 

 202101022021.,01-02.

Jézusnak és a sátánnak is, van országa és ezek szemben állnak egymással. Isten Királyságának fontos képessége az, hogy szét tudja választani a Sátán királyságának egységét. Miután Jézus átvitt minket az Ő királyságába az újjászületésben, Isten azt akarja, hogy elválasszuk magunkat a sötétség országátónak képzeteitől és életmódjától. Mindezt nekünk kell akarni. Egy kereszténynek elsősorban az Isten egyházának építésre kell berendezkednie. Ha rombolni szükséges bizonyos erőket, magaslatokat, akkor gondosan ügyeljünk arra, hogy csak szellemi fegyverekkel lehetséges. Ha pedig a dolgok nem váltak még szét egyértelműen, akkor a türelmes kivárás álláspontjára kell helyezkednünk. Pál a szellemi élet sikerét annak a folyamatos szellemi hadviselésnek tulajdonítja egy közösség ill. egyén életében, amellyel módszeresen rombolhatjuk hamis ideákat, vallásos elgondolásokat vagy gonosz szellemek befolyását.

 

 

 

 

20201219

 2020. 12. 19.
Az emberi természet különös rejtélye, hogy az a boldog, aki rájön, hogy saját boldogulása és boldogságszabadsága a megváltás által elérhetővé lett téve. A kérdés az, miért nem „mernek” a hívő emberek a boldogságra törekedni. De az is, hogy ha keresik a boldogságot, miért tévednek oly sokszor tévutakra. A mai hedonista korszellem szerint is a hétköznapi értelemben a boldogsággal azonosított „siker”, „pénz”, „gyerek” vagy a „nagy ház” olyan körülmények, amelyek kevéssé határozzák meg egy személy jóllétét. A bibliai példák azt mutatják nekünk, hogy a legmostohább élethelyzetben is képes lehet valaki boldognak érezni magát, és fordítva, a legtökéletesebb körülmények közepette is boldogtalan lehet. Ennek a paradoxonnak az az oka, hogy a boldogságélményünket sokkal inkább meghatározza a belső kijelentés alapú szabadságérzet, megújult elménk mentalitása és az isteni célok megfogalmazása (keresése), mint az életünk körülményei. A bibliai személyiségeket látva, el lehet jutni a valódi önbecsüléshez, oda ahol a legmostohább körülmények között is hűségesek és hitünkben fejlődésképesek maradhatunk.

 

 

 

 

1. oldal / 42