Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2012. január 7.

120199A belső megújulás vagy áldások megjelenése elsősorban nem ember vagy időfüggő, hanem tiszteletfüggő. Isten igéjének respektálása elvárás és nem javaslat. Ez lehetőséget teremt arra, hogy Jézus Krisztus tudományából és ismeretéből egyre mélyebben részesüljünk. Ezért töltünk időt azzal, hogy meghatározzuk, mi is az Úr tisztelete. „És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. V.Móz.6:6”

 

 

 

 

Váradi Norbert, Ózd, 2012. január 8.

12011Ádámon keresztül jött létre a bűn, a halál, a kárhozat, Jézus Krisztuson keresztül pedig az irgalom. Az isteni irgalom jelentése jóindulat, könyörületességtől, együttérzéstől megindítva lenni. Irgalom az egyik legerősebb görög szó a szánalomra, együttérzésre. A teljességbe vezető úton helyesen haladni és fejlődni az isten igazsága és irgalma segíti lelkünket. Különbség van emberi jóindulat és isteni együttérzés között. „Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára” Pld. 3:3

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. január 15.

12016Az Atya elküldte Fiát, hogy meg tudjuk Őt ismerni, egy valóságos ismerettel. Különbséget teszünk a megismerés és az értelemszerű tudás közt. Amikor a Szentírás isteni tudásról vagy megismerésről beszél, az a Krisztus valóságos ismeretéről szól. Mi is történik a Krisztussal való találkozáskor? Krisztus kilép az elrejtettségéből. Azonban ez az ismeret nem tárgyi és gondolati megismerés, hanem már személyes közösség. Mit is jelent a közösség? Egyrészt részesedés, másrészt érintkezés, kapcsolat, közellét. Mivel a közösség érintkezés, benső kapcsolat, ezért annak befolyással kell hatnia ránk. A valóságos Istentisztelet célja, közelebb kerülni Krisztus ismeretéhez.

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2012. január 21.

12015Az engesztelés lényege, hogy megkapjuk mindazt az elfogadást és kegyelmet, amely Istentiszteltünk sikeréhez szükséges. Krisztus adja a kegyelm erejét, de nekünk, kell arra használni, hogy megszenteljük magunkat az Ő vérében való hit által. A mennyei javakat Urunk vére biztosítja részünkre. Az újszövetség vérének szerepéről való megértés hiánya, végzetes tévedéseket eredményezhetnek.

Váradi Norbert, Mezőkövesd, 2012. január 28.

12012Minden áldás alapja, Ábrahám atyaságának áldása. Amikor egy generáció nem tiszteli, nem értékeli Ábrahám szellemi atyaságát, akkor az áldás nem lesz adaptálható. Tulajdonképpen szellemi és erkölcsi zsidóvá kellene válni a szív körülmetélése folytán. Amikor ezt nem látjuk be, a gyülekezetek megrekednek, vagy a férfiak bezárják a szellemi nyitottságukat, képességüket, majd testivé válnak, így nem tudnak belefolyni a gyülekezeti életébe. Ő olyanokat keres, akik hajlandóak megfizetni az áldás árát azért, hogy megtanulják, hogyan válhatnak férfiakká, erőteljes vezetőkké, atyákká, akiket Isten emel majd fel.

 

 

Nochta Pál, Mezőkövesd, 2012. január 28.

12014A Nehémiás nevével fémjelzett újjáépítés kettős jelentőséggel bírt. Egyrészről a szellemi és erkölcsi restaurációt jelentette, másrészről az ígéret földjére való visszatérést. Ennek mondanivalójának megértése nagy segítséget jelent a férfiak szellemi erejének felépítésében. Mára a keresztényi formalizmus, materializmus és a férfiak passzivitásának hatására, az inspiratív keresztény ember rendeltetése homályba veszett, a Szellem kijelentéséből származó ismeretek relativizálódni látszanak.

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. február 4.

12023Szentírás kijelenti Krisztusról, hogy alapvető természetei közé tartozik jósága is. Újjászületéskor szívünk un. „szellemi ízlelést” tapasztal meg. Ezt tej fogyasztásához hasonlítja levelében Péter apostol. Amikor Isten kinyilatkoztatja magát és megtapasztaljuk karakterét első kézből, a jóság Szelleme (Zsolt 143:10) által történik mindez. A tanítás rávilágít arra, hogy az ember függő lény, ennek a függés lényege Krisztus jóságának íze. „ha ugyan megízleltétek, hogy milyen jó az Úr!” 1Pét 2:3 Vida

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. február 11.

12023Ebben a tanításban folytatjuk a szellemi tej fogyasztásának témáját. Szentírás megkülönbözteti a szellemi hallást és a táplálkozást. A belső emberünk része ennek a karizmatikus folyamatnak. Isten garantálja a növekedésünket és fejlődésünket a szellemi tej által. Figyelmes és engedelmes hallgatás feltétele a táplálkozásunknak. „Érezzétek (ízleljétek) és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik.”Zsolt.34:9

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. február 18.

12022Isten jóságának megnyilvánulása felülmúl minden emberi értéket és cselekedetet. Amikor megértjük és megtapasztaljuk, feltárulkozik az Isten valóságos ismerete. Megnézzük Isten jósága miként nyilvánult meg Mózes és Dávid életében, ill. a „szellemi tej” hatásai között az örökkévaló Melkicedeki papság szerepét. Krisztus főpapunk általa vezetett istentisztelet tökéletes megoldást hoz életünk minden területére. Ezért a növekedésünk mozgató rugója a szellemi áldozatok szerepe, amelyek középpontjában Jézus Krisztus engedelmessége és engesztelő áldozata áll.

 

 

 

 1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. február 25.

12021A jónak mértékét akkor kaphatjuk meg, ha Istennel találkozunk. Újjászületésünk után, Istenből való megtapasztalásunk adja meg a „jó” magyarázatát. A Szellem gyümölcsei között szerepel a jóság tulajdonsága is. Isten népe mindig tisztában volt azzal, hogy ha az Ő jelenléte közöttük marad, akkor ebben a közegben Isten tulajdonságai és javai meg tudnak jelenni a földi sorsukban. Ez több mint erkölcsi jóság, mondhatni isteni létállapot. „Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.” Ef 2:7

 

 

 

1.rész

2 rész.

 

Tóth Lajos, Mezőkövesd, 2012. január 28.

12013Amikor a férfi Isten felé orientálódik, biztosítva lesz a szellemi sikere. Az exodusban láthatóvá válik a szellemi siker alapja a 12 kém munkásságában. Jozsué és Káleb rendíthetetlenül a szellemi inspiráció (belső látás) emberei voltak, és ez a férfias karakter a szellemi krízisben mutatkozott meg. Ami igazán fölemeli a férfit, hogy Istenbe veti bizodalmát, ekkor a belső erőt teszi potenciáljának. „Ti, testvéreim, Izsák vonalán ígéret gyermekei vagytok!” Gal 4:28 (Csia)

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. március 6.

12036Krisztus „tejéből” azaz jóságából való részesesedés tesz képessé bennünket, hogy meghalljuk az Úr titkait és szellemi frissességet éljünk át megtérésünk után is. Ő arra a helyre akar állítani bennünket, ahol megértjük kiváltságainkat, majd döntés elő állít, hogy így megmaradjunk jóságában. Ezt egy szellemi momentumnak lehet tekinteni. Ekkor dől el, hogy hiszünk-e Isten igéjének természetfölötti képességében."Ízlés és tudás szépségére taníts engem; mert hiszek parancsaidban. "Zsolt 119:66 (Kecskemethy)

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2012. március 11.

12035Az egyház egy szellemi konfliktusban van, szinte élet-halál harcban áll az ígéret földjének elfoglalásáért. A hívők közül sokan azt gondolják, hogy amit Isten megígért, azt automatikusan meg is történik. A tejjel-mézzel folyó föld megszemlélése után, a kémek jelentették, hogy a föld valóban jó és kívánatos, de azt elfoglalni csak harc árán lehetséges. Ezek a hírek megosztották Izraelt, ahogyan hasonló nehézséget látunk a mai Egyházban is. Mi azonban álljunk Józsué, Káleb, oldalán, a szellemi emberek oldalán. „…olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák…és az ő szemeikben is olyanok voltunk.” (4Móz 13:34).

 

 

Nochta Pál, Ózd, 2012. március 12.

12034Egyénileg és testületileg is csak akkor leszünk képesek elfoglalni az ígéret földjét, ha a prófétai látás, vagyis a mennyei valóság nem rajtunk kívül, hanem bennünk él. Bálám esete is jól mutatja, hogy akiknek Isten prófétai látást ad, de az idővel nem válik a részükké, komoly következményekkel jár sorsukra nézve. Ezért engednünk kell a bennünk lévő kenet tanításának, hogy a kijelentések befogadása révén látást kapjunk ígéreteinkről. „Akkor elkezdte az ő példázó beszédét és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű embernek szózata, annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel.” 4 Móz 24:3-4

 

 

1. oldal / 3